नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

 

नागरिक वडापत्र

Citizen Charter

२०७३

 

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नुवाकोटबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाको प्रकार, प्रकृया तथा सेवा दस्तूर, समयावधि, जिम्मेवारी र दायित्व

(२०७ श्रवण १ देखि लागु हुने)

क्र.सं सेवा सुविधाको प्रकार सेवाग्राहीवर्ग/ जनताले पुर्याउनुपर्ने प्रकृया तथा प्रमाण शूल्क÷दस्तुर लाग्ने समय जिम्मेवार पदाधिकारी / कर्मचारी /शाखा
नागरिकता फाराम विक्री आवश्यकता अनुसार नयां वा प्रतिलिपी फारामको लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने रु १५ /- तुरुन्तै
 • राजश्व शाखा
चिठ्ठिपत्र,,निवेदन, प्रतिवेदन उजुरी आदि दर्ता गर्ने दर्ता चलानी इकाईमा वुझाउनु पर्ने दस्तुर नलाग्ने तुरुन्तै
 • दर्ता चलानी
अन्य सिफारिश
साधारण सिफारिस

(गै.स.स.बाहेकका लागि )

सिफारिस माग गरिएको विवरण सहितको निवेदन

सिफारिस लाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक कागजात

रु १०० /- प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै
 • सभापति/ उपसभापतिस्थानीय विकास अधिकारी
 • प्रशासन / योजना शाखा
ब्यक्तिगत घटना काउन्सुलर प्रमाणित प्रत्येक घटनाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

अनुसूची अनुसारको निर्धारित ढांचामा अंग्रजी उल्था गरि गा.वि.स.ले प्रमाणित गरेको घटनाको प्रमाण पत्र

प्रतिघटना

रु ५००।–

प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै
 • प्रशासन शाखा
 • योजना अधिकृत
घ वर्गको इजाजतपत्र प्रदान अनूसूचि १ वमोजिको निवेदन पेश गर्नुपर्ने

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा उद्योग दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

मेशिनरी सामानहरुको विमा भएको प्रमाण

एकलाख रुपैया बैंक मौज्दात भएको सक्कल वैक भौचर

नेपाल ईञ्जिनियर्स काउन्सिल (NEC) सदस्यता लिएको मेकानिकल इन्जिनियरले मेशिनरी सामान प्रमाणित गरेको निर्माण उपक्रम फाराम

मेकानिकल इन्जिनियरको NEC मा सदस्यता लिएको प्रमाण

सिभिल सव–ओभरसियर कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु

कर्यालय सहायक (प्रमाण पत्र तह उतिर्ण) कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

लेखापाल (ब्यवस्थापनमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उतिर्ण) कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु

तोकिएको कर्मचारीहरुको नियुक्ती तथा सम्वन्धित कर्मचारीले काम गर्ने सहमति सहितको प्रतिवद्धताको प्रमाण

इजाजत पत्र लिन चाहने ब्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी र फर्म (उद्योग दर्ता गर्ने स्थानको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी वा मञ्जुरीनामा

नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी

रु ५००० /- इजाजत पत्र छानविन समितिको निर्णयको भोलिपल्ट
 • स्थानीय विकास अधिकारी
 • इजाजत पत्र छानविन समिति
 • प्रशासन शाखा
 • राजश्व शाखा
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी इजाजतपत्र नविकरण अनुसूची ५ वमोजिमको निवेदन पेश गर्नुपर्ने

आयकर दर्ता प्रमाण पत्र नविकरण भएको वा अघिल्लो आ.व.को करचुक्ता प्रमाणपत्र

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा नविकरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

नविकरण दस्तुर वुझाएको नगदी रसिद

निर्माण ब्यवसायी संघको सिफारिस

नविकरण दस्तुर रु. २०००।–

म्याद समाप्तिपछि थप रु  ४,०००।–

१ दिन
 • प्रशासन शाखा
 • स्थानीय विकास अधिकारी
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी इजाजतपत्र ठाउसारी/ नामसारी गर्ने नामसारी गर्न इजाजत पत्र धनी र नामसारी गरिने ब्यक्तिको सयुक्त निवेदन

इजाजत पत्र धनीको मृत्यु भएमा मृत्यू दर्ता प्रमाण

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय वाट नामसारी गरी ल्याएको कागजात

आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर चुक्ता प्रमाण

नामसारी दस्तुर बुझाएको रसिद

रु ३००० /- प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै
 • प्रशासन शाखा
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी इजाजत पत्र प्रतिलिपी प्रदान गर्ने झुत्रो इजाजत पत्र राखी निवेदन दिनुपर्ने

इजाजत पत्र हराएको हकमा विवरण सहित निवेदन दिनुपर्ने

प्रतिलिपी दस्तुर बुझाएको रसिद

रु ५०० /- प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै
 • राजश्व शाखा
 • स्थानीय विकास अधिकारी

·      प्रशासन शाखा

गैरसरकारी संस्था दर्ता/ नविकरण सिफारिस दर्ता

दर्ता सिफारिस खोजिएको कारण सहितको निवेदन

संस्था खोल्न खोजिएको साधारण भेलाको निर्णयवाट नियमानुसार संस्थाको उद्धेश्य र कार्य क्षेत्रको विवरण सहितको निर्णय प्रतिलिपी

कार्य समितिमा रहेका ब्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु

संस्थाको भेलाबाट स्वीकृत विधान १ प्रति

सम्वन्धित गा.वि.स, न.पा.को सिफारिस

सिफारिस दस्तुर बुझाएको  रसिद

नविकरण

सिफारिस खोजिएको कारण सहितको निवेदन

संस्थाको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी

संस्थाको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

संस्थाको वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन

आयकर दर्ता  वा करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

दर्ताः रु. १०००।–

नविकरणः रु. ५००।–

प्रक्रिया पूरा भएपछि तुरुन्तै ·        प्रशासन शाखा
१० जलश्रोत सम्वन्धी उपभोक्ता समिति दर्ता खानेपानी मुहान तथा सिचाई दर्ताको लागि जलश्रोत नियमावली को अनुसूची फाराममा निवेदन दिनुपर्ने

सम्वन्धित उपभोक्ताहरुको भेलाको निर्णय सहित नियमानुसार समाबेशी उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णय प्रतिलिपी

उपभोक्ता समितिका कार्यकारिण्ीा समितिका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रतिलीपी

समितिको स्वीकृत विधान ३ प्रति

मुहान रहेको ठांउ तथा चार किल्ला खुलेको विवरण सहितको प्रमाणित कागजात र मुचुल्का

सम्वन्धित गा.वि.स÷न.पा.को सिफारीश

३५ दिने सूचना सम्वन्धित वस्तिमा टांस भएको मुचुल्का

खानेपानी योजनाको लागि योजनाको संक्षिप्त विवरण र नक्शांकन

तोकिएको शुल्क बुझाएको रसिद

रु १००० /- समिति दर्ता गर्नको लागी दरखास्त दिए पछि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिनेछ । यसपछि समिति दर्ता सम्वन्धमा कुनै उजुरी दावी नगरेमा जलश्रोत समितिको निर्णयको भोलिपल्ट ·         प्रशासन शाखा

 • जलश्रोत समिति
११ जलश्रोत सम्वन्धी नविकरण नविकरणको लागि निवेदन

उपभोक्ता समिति दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

समितिको वार्षिक प्रगति विवरण

रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकवाट गराएको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

रु ५००।–

प्रति महिना थप रु ५०।–

तुरुन्तै ·         प्रशासन शाखा

 •  स्थानीय विकास अधिकारी
१२ माईक्रोहाईड्रो (लघुजलबिद्युत) दर्ता निमयमानुसारका आवश्यक कागजातहरु

तोकिएको शुल्क बुझाएको रसिद

रु ५००० /- प्रक्रिया अनुसार
 • राजश्व शाखा

·        स्थानीय विकास अधिकारी

१३ माईक्रोहाईड्रो (लघुजलबिद्युत) नविकरण आवश्यक कागजातहरु

शुल्क बुझाएको रसिद

रु १००० /- तुरुन्तै
 • राजश्व शाखा
 • स्थानीय विकास अधिकारी / तोकिएको अधिकारी
१४ खानी दर्ता गर्ने कम्तीमा ५ हेक्टर (१०० रोपनी) जग्गाको स्वामित्व भएको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा

उक्त जग्गाको ब्लुप्रिन्ट तथा ट्रेस नक्शा

सधियारको उपस्थितिमा गरिएको मुचुल्का ।

खानीको प्रकार खुलाईएको हुनुपर्ने ।

अनुसूची १२ अनुसारको निवेदन ।

सञ्चालकको नागरिकताको प्रतिलिपी

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावलीको अनुसूची (४) अनुसार प्रक्रिया अनुसार
 • राजश्व शाखा
 • स्थानीय विकास अधिकारी
१५ खानी नविकरण गर्ने निमयमानुसारका तोकिएको कागजातहरु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावलीको अनुसूची (४) अनुसार तुरुन्तै
 • राजश्व शाखा
 • स्थानीय विकास अधिकारी
१६ बैठक कक्ष/ तालिम हल भाडामा दिने भाडामा लिनु भन्दा अगाडी भाडामा लिन खोजेको प्रयोजन सहित निवेदन दिनुपर्ने

लाग्ने दस्तुर वुझाएको रसिद

बैठक सभाहलको १ दिनको रू ३०००।– तुरुन्तै
 • राजश्व शाखा
योजना शाखा
१७ उपभोक्ता समितिसंग योजना सम्झौता गर्ने स्थानीय निकाय (जिविस, नपा, गाविस) को रोहवरमा योजनावाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने उपभोक्ता भेलाबाट निम्नानुसार गठन भएको उपभोक्ता समिति सम्वन्धी कागजातहरु:

उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रुपमा सदस्य भएको हुनुपर्ने 

योजनाको स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उपभोक्ता भेलावाट वढीमा ५ जना सम्मको अनुगमन समिति गठन भएको हुनुपर्ने ।

अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये १ पदमा महिला अनिवार्य र समिति सदस्यमा सामाजिक परिचालक अनिवार्य भएको हुनु पर्ने

दलित, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने ।

स्थानीय सर्वदलिय संयन्त्रको प्रतिनिधिहरु, सरकारी तलव सुविधा प्राप्त(कर्मचारी,शिक्षक आदि) ब्यक्तिहरु, स्थानीय निकायको पेश्की, वेरुजु रहेको ब्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहन नपाइने ।

सम्वन्धित गाविस/ नपाको सिफारीस पत्र

स्विकृत लागत,नक्शा, डिजाईन आदि

उपभोक्ता समितिको निवेदन

दस्तुर नलाग्ने प्रक्रिया पुरा भई पेश भए पछि
 • स्थानीय विकास अधिकारी
 • जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
 • यो.अ.त.प्र.अ
 • योजना शाखा
१८ सडक योजना उपभोक्ता समिति सम्झौता गर्ने अनुक्रम १९ अनुसार उपभोक्ता समिति योजना सम्झौताका आवश्यक कागजातहरु रु १० लाखसम्म रु ५००।– र सो भन्दा माथि रु १०००।–, अन्य निकायमा गरिने सिफारिसलाई उपर्युक्त विवरणको आधा (रु २५०।–÷ रु ५००।– प्रक्रिया पुरा भई पेश भए पछि
 • स्थानीय विकास अधिकारी
 • जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
 • यो.अ.त.प्र.अ

·        योजना शाखा

१९ योजनाको किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने स्वीकृत प्राविधिक मुल्यांङकन प्रतिवेदन तथा नापी

मुल्यांकन वमोजिम बिल भर्पाई

उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपी

उपभोक्ता समितिको निवेदन

स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७० को अनुसूची १४ अनुसार प्रगति प्रतिवेदन

दस्तुर नलाग्ने पेश भएको ३ घण्टा भित्र
 •  यो.अ.त.प्र.अ
 • जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
 •  योजना / लेखा शाखा
२० योजनाको जांचपास, फरफारक र अन्तिम भुक्तानी दिने प्राविधिको अन्तिम मुल्यांकन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा नापी

उपभोक्ता भेलावाट योजनाको सार्वजनिक परिक्षण गरिएको कागजात (स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन कार्यविधी २०७० को अनुसूची १३ बमोजिम ) खर्च स्वीकृत भएको निर्णय प्रतिलिपी

योजनाको अनुगमन समितिको सिफारिश

मुल्याङ्कन बमोजिम नियमानुसारको विल भर्पाईहरु

रु ५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरुको हकमा योजनाको होर्डिङ बोर्ड राखेको फोटो

सम्पन्न योजना स्पष्ट देखिने फोटो

सम्वन्धित गाविस, नपाको सिफारिश पत्र

उपभोक्ता समितिको निवेदन र स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७० को अनुसूची १४ अनुसार प्रगति प्रतिवेदन

दस्तुर नलाग्ने योजना फरफारक समितिको वैठकले निर्णय गरेपछि
 •  फरफारक समिति
 •  स्थानीय विकास अधिकारी
 • यो.अ.त.प्र.अ
 • जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

·         योजना / लेखा शाखा

२१ उपभोक्ता समितिको वैक खाता खोल्ने, वन्द गर्ने कार्यको लागि सिफारिश दिने बैक खाता संचालन वा वन्द गर्ने उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी

बैक खाता संचालनको लागि दस्तखत नमुना कार्ड

उपभोक्ता समितिको निवेदन

उ.स.को अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने ।

दस्तुर नलाग्ने तुरुन्तै
 • स्थानीय विकास अधिकारी
 • यो.अ.त.प्र.अ
 • जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
 •  योजना / लेखा शाखा
२२ गाविस अनुदान निकाशाको लागि सिफारिश गर्ने स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधी २०७० ले तोके वमोजिमका आवश्यक कागजातहरु दस्तुर नलाग्ने पेश भएको भोलिपल्ट
 • लेखा अधिकृत
 • योजना शाखा
२३ योजना कार्यक्रमको लागि सिफारिस गर्ने सिफारिस माग गरिएको विवरण सहितको निवेदन

सिफारिस लाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक कागजात

ईलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठिवाट पारित भएको हुनुपर्ने

जिल्ला परिषद्को निर्णयानुसार तुरुन्तै
 • स्थानीय विकास अधिकारी
 • यो.अ.त.प्र.अ

·        योजना शाखा

सूचना शाखा
२४ सूचना तथ्याङ्क वस्तुगत विवरण नक्सा आदि उपलब्ध गराउने तोकिएको शुल्क दस्तुर वुझाई सम्वन्धित शाखा÷ईकाईमा सम्पर्क गर्नु पर्ने

लाग्ने दस्तुर वुझाएको रसिद

गा.वि.स.नक्साः रु १०० (श्याम स्वेत)

जिल्ला नक्साः रु. द्दण्ण् (श्याम स्वेत) जिल्ला नक्साः रु ४००।– (रंगीन)

गा.वि.स.प्रोफाईल ः रु.  ५००।–

जिल्ला प्रोफाईल ः  रु. ८००।–

जिल्ला प्रोफाईल ः (संक्षिप्त) रु ३००।–

२ घण्टा भित्र
 • सूचना केन्द्र राजश्व शाखा
पंजिकरण शाखा
२५ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकाशा गर्ने निर्देशिकाको प्रकृया पु¥याई तयार गरिएको जेष्ठ नागरीक असहाय विधवा र अशक्त अपांगको विवरण

गत वर्षको सम्पूर्ण पेश्की फछ्र्यौट भएको विवरण

दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकाशा दिदा अघिल्लो चौमाशिकको पेश्की फछ्र्र्यौटको निम्ती आवश्यक विल भर्पाई पेश गर्नुपर्ने ।

दस्तुर नलाग्ने निरन्तर ·        स्थानीय विकास अधिकारी

 • लेखा अधिकृत
 • पञ्जिकरण शाखा
२६ ब्यक्तिगत घटना सम्वन्धी लागत तयार गरी अध्यायवधिक गर्ने गा..वि.स र न.पाहरुले मासिक रुपमा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने दस्तुर नलाग्ने निरन्तर
 • पञ्जिकरण शाखा
२७ जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्त अपांगहरुको विवरण तयारी र अध्यावधिक गर्ने गा.वि.स र न.पा हरुले विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने दस्तुर नलाग्ने निरन्तर
 • पञ्जिकरण शाखा
स्थानीय विकास कोष
२८ सामूदायिक संस्था गठन वस्तीको घटिमा ८० प्रतिशत घरधूरी समावेश हुनुपर्ने ।

संगठन, वचत र शिपको  अवधारण्ाँमा सहमत हुनुपर्ने ।

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनु पर्ने

दस्तुर नलाग्ने १५ दिन ·        कार्यकारी सचिव

·         सामाजिक परिचालक

२९ ऋणपूजी प्रदान निर्धारित ऋण  मागपत्र

सामुदायिक संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपी र सा.सं.को निवेदन ।

ऋण माग गर्नेको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी ।

अध्यक्ष मेनेजरको भेलाको निर्णय ।

गा.वि.स. र सामाजिक परिचालकको सिफारिश ।

दस्तुर नलाग्ने ३० दिन
 • लेखापाल
 • सामाजिक परिचालक कार्यकारी सचिव र स्थानीय विकास कोष समिति
३० प्रविधि हस्तान्तरण उपयुक्त प्रविधि सम्वन्धी निवेदन र सामुदायिक संस्थाको निर्णय ।

गा.वि.स.को सिफारिस

अध्यक्ष मेनेजर भेलाको सिफारिस

दस्तुर नलाग्ने ७ दिन
 • सामाजिक परिचालक कार्यकारी सचिव, लेखा शाखा
३१ आयआर्जन  र क्षमता विकास तालिम सम्बन्धित क्षेत्रको उपयुक्त आयआर्जन तथा स्थानीय रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक क्षमता विकास तालिम सम्वन्धी निवेदन

सामूदायिक संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपी

अध्यक्ष मेनेजर भेलाको सिफारिश

सामूदायिक संस्था वाहेकका ब्यक्तिलाई प्याकेज अनूसारको शूल्क लाग्ने १५ दिन ·        कार्यकारी सचिव

·         सामाजिक परिचालक

३२ साना सामाजिक विकास निर्माण कार्यक्रम निर्धारित योजना मागपत्र

सामुदायिक संस्थाको निर्णयको प्रतिलिपि

अध्यक्ष मेनेजर भेलाको सिफारिश

गा.वि.स.को सिफारिस

मर्मत सम्भार कोष स्थापना भएको प्रमाण

दस्तुर नलाग्ने १५ दिन
 •  कार्यकारी सचिव ÷ स्थानीय विकास कोष समिति, सामाजिक परिचालक
               

Skip to toolbar