अन्तरवार्ता लिने सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमति प्रदेश हेटौडा, मकवानपुरको सूचना नं. ०१/२०७८-०७९ मिति २०७८/०५/१५ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यलयमा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता पदमा आवेदन पेश गर्नुहुने उम्मेदवारहरु तपशिलको मिति र समयमा यस कार्यालयमा हुने अन्तरवार्तामा उपस्थिति हुन सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ । साथै अन्तरवार्तामा उपस्थिती हुदाँ आवेदन दिदाँ पेश गरेको कागजातको सक्कल सहित उपस्थित हुनुहुन र  सक्कल कागजात विना उपस्थित हुने तथा तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित नहुने उम्मेदवारलाई मुल्याङ्कनमा समावेश नगरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

तपशिल

 

क्र.स. आवेदन दिएको स्थानीय तह मिति समय कैफियत
किस्पाङ गा.पा. २०७८/६/२२ विहान ११ बजे  
दुप्चेश्वर गा.पा. २०७८/६/२३ विहान ११ बजे  
शिवपुरी गा.पा. २०७८/६/२३ दिउँसो २ बजे  
सुर्यगढी गा.पा. २०७८/६/२४ विहान ११ बजे  

 

 

     

Skip to toolbar