नमुना फारमहरू

  1. जन्म दर्ताको नमुना फारम
  2. मृत्यु दर्ताको नमुना फारम
  3. विवाह दर्ताको नुमाना फारम
  4. बसाई सराईको नमुना फारम

Skip to toolbar